Fishermansfriends – kopio (4)

Olen perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Espoossa, sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen. Puolueeseen liityin edellisten kuntavaalien alla, koska humanitaarinen maahanmuuttopolitiikkamme ei ole kestävää kehitystä taloudellisesti, eikä yhteiskunnallisesti. Kansainvälisesti arvostetun Pew Research Center -tutkimuslaitoksen mukaan Suomen ja koko Euroopan islamilaisen väestön osuus kohoaa hyvin nopeasti. Suomessa muslimeja on ennusteen mukaan 11, 4 % väestöstä v. 2050, jos emme ota enää lainkaan humanitaarisia muuttajia ja Ruotsissa vastaava osuus tulee olemaan 20,5 %. Jos taas jatkamme nykyistä humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa Suomen muslimiväestö on v. 2050 noussut jo 15 %:iin ja Ruotsin vastaavasti 30,6 %:iin. Lopulta Suomenkin pääuskonto on islam, ja maamme muuttuu sitä myöten muslimimaaksi.

Olen ollut käytännössä jokaisessa kokouksessa aktiivisesti mukana koronan etäkokouksiin saakka. Oletkin saattanut nähdä paikallislehdessä tai Hesarissa pikku-uutisia tekemistäni aloitteista tai mielipidekirjoituksiani. Koulutukseltani olen filosofian maisteri maantieteestä, erikoistumisalanani kehitysmaat ja matkailu. Työkokemukseeni sisältyy mm. järjestötyötä, menestystä kaupallisella alalla sekä tämänhetkinen opetustyö peruskouluissa.

Päädyin politiikkaan kansalaisaktivismin jatkumona, mutta olen ollut aina vaikuttamishaluinen ja laaja-alaisesti kiinnostunut asioista. Tätä kuvastaa myös korkeakoulututkintoni maantieteestä, joka on laaja-alaisin kaikista aloista, joita korkeakouluissa voi opiskella. Olen pyrkinyt vaikuttamaan monenlaisin laillisin keinoin suomalaisten taakan kasvattamisen lopettamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Kulutan paljon aikaani myös kahteen hauskaan ja fiksuun poikaani hyvien elämän eväiden antamiseksi. He tuovat arvokasta sisältöä elämääni.

Seuraavaksi hieman KUNTAVAALEISTA 2021 JA TAVOITTEISTANI KUNTAPOLITIIKASSA.

Kiitos sinulle, että tulit käymään kotisivuillani! Näin lähellä kuntavaaleja onkin motivoivaa kirjoitella myös tänne Facebookin ohella, jonne kirjoittelen lähes päivittäin.

Jotkut sanovat, että heitä kiinnostaa valtakunnan-, mutta ei kuntapolitiikka. Minuakin voisi sosiaalisen median päivitysteni perusteella syyttää liiasta valtakunnan politiikkaan painottumisesta. Kuitenkin valtakunnan tasolla asiat etenevät suututtavan hitaasti, korkeintaan pienin askelin – ja ottavatpa usein jopa takapakkia etenkin hallitusvaihdosten seurauksena. Uskon, että Espoo Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina voi toisaalta toimia monissa asioissa ketterästi muun Suomen edelläkävijänä ja pilotoida uudistuksia. Täytyy olla rohkea, ennakkoluuloton ja luova, jotta voi yrittää edistää kuntatasolla myös valtakunnan tason asioita. Tähän tulen pyrkimään, jos pääsen valtuustoon.

Toivottavasti et ole kurkkuasi myöten täynnä maahanmuuttopolitiikkaa, sillä aion seuraavalla valtuustokaudella keskittyä kuluvaa kautta määrätietoisemmin aiheeseen. Ensimmäisenä varavaltuutettuna olen toistaiseksi pyrkinyt enemmän luomaan myönteistä kuvaa perussuomalaisista muille puolueille ja näyttämään, kuinka monipuolisesti ja aktiivisesti perussuomalaisissa halutaan vaikuttaa asioihin laidasta toiseen. Olen pyrkinyt tuomaan esille, kuinka meillä on myös yhteistä viitekehystä muiden puolueiden kanssa, jotta nämä puolestaan omaksuisivat faktapohjaisen ja ennakkoluulottoman tavan pohtia Espoon kehitystä hurjan vieraskielisen väestönkasvun paineissa sekä tästä seuraavaa vääjäämätöntä tarvetta toimia sellaisen ulkomaalaisväestön kasvun hillitsemiseksi, joka ei kannattele kuntataloutta. Maahanmuuttoon liittyviä aloitteita ja toivomuksia olisi ollut myös aika turhaa tehdä valtuustossa nykyisellä kolmen-neljän valtuutetun joukolla, valtuuston ilmapiirin ollessa kokoomusta ja sinisiä myöten kehitysmaista virtaavaa maahanmuuttoa suosivaa. Todella toivon, että kuntavaalien jälkeen saamme enemmän vipuvoimaa valtuustoon, mutta se riippuu teistä äänestäjistä. Omaa lähipiiriä kannattaa herätellä aktiivisesti!

Haittamaahanmuutto ongelmineen on perusteltua nostaa asialistan kärkeen, koska se vie vauhdilla rahoituspohjaa julkisten palveluiden järjestämiseltä. Demarit, vihreät ja vasemmisto ovat aina haluamassa kaikkea kivaa valtuustossa, mutta samalla ne ovat raunioittamassa Espoon rahoituspohjaa ylläpitämällä massamaahanmuuttoa Suomeen yhdessä kokoomuksen kanssa. Massamaahanmuutto jakaa myös edelleen kansaa niin kauan kuin se jatkuu ja tämä vaikuttaa osaltaan jopa suomalaisten ja espoolaisten syntyvyyteen, koska jakolinja on varsin sukupuolittunut!

Maahanmuuttoon ja Espoon kasvuun liittyen kaavoitukseen puuttuminen on kiireellistä ennen kuin Espoon viihtyisyys ja luontoarvot pilataan. Terveyden sanotaan usein olevan ihmiselle tärkeintä, joten sitä on myös edistettävä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon keinoin paljon nykyistä yhtenäisemmin ja määrätietoisemmin. Espoon tulee pilotoida tähän liittyviä kokeiluja, jotka voidaan kopioida muualle Suomeen. Luin juuri esimerkiksi Harvardin professorin vinkit siitä, kuinka voi elää yli 100-vuotiaaksi. Miksi ei huolehdita, että tällaiset terveysohjeet saavuttavat kaikki suomalaiset ja pyritä edistämään niiden soveltamista? Moni suomalainen voisi omaksua niistä helposti ainakin joitakin ja lisätä samalla elämänlaatuaan. Toisaalta espoolaisten, suomalaisten ja yleensä eurooppalaisten miesten hedelmällisyys on jatkuvasti heikentynyt ja jos kehitys jatkuu edelleen, seuraukset ovat äärimmäisen vakavat. Mitä Espoo voi tehdä asian hyväksi? Ainakin neuvoloissa tulisi painokkaasti kertoa mahdollisista riskitekijöistä. Tutkimukseen on panostettava kunnolla asian selvittämiseksi. Kolmantena äärimmäisen tärkeänä terveyteen liittyvänä nostona, johon täytyy vihdoin puuttua tosissaan, on päihdeäitien päihteiden käytöllään vammauttamat lapset. Tällaisia FASD-lapsia syntyy vuosittain 2,5-kertainen määrä autismin kirjon lapsiin verrattuna, vaikka autismia pidetään yleisenä ja siitä puhutaan paljon nykyään. Naisen oikeuden omaan kehoonsa tulee olla täysin toissijaista verrattuna kohdussa kasvavan lapsen oikeuteen välttyä vammauttavilta päihteiltä. Espoossa tulee miettiä, kuinka tällaiset riskiryhmään kuuluvat naiset tavoitetaan ja saadaan tarvittaessa pakkohoitoon. Pakkohoidon mahdollistavan lainsäädännön saamiseksi voi Espoo kaupunkina vaikuttaa.

Lisäksi haluan puolustaa mm. lasten oikeuksia hyvään koulutukseen ja luontoarvojen sekä virkistysalueiden suojelua yhdessä muiden luonnon merkityksen ymmärtävien kuntavaikuttajien kanssa. Peruskoulutuksen ryhmäkokoja ei saa kasvattaa, koska opettajat ovat jo nyt uupuneita ja suuri osa harkitsee alan vaihtoa. Monikulttuuriset ja erityisoppilailla inklusoidut opetusryhmät ovat aiempaa raskaampia opettaa. Velkaantuneen Espoon kiivas kasvu tulee valitettavasti johtamaan joka tapauksessa opetusryhmien kasvuun, jos sama kehitys jatkuu. Tästä on tullut selkeää viestiä. Toisaalta peruskoulutuksen tulisi toteutua mahdollisimman tasa-arvoisesti, joten etuoikeutettujen kielikylpypäivähoidoista ja -opetuksesta voitaisiin luopua. Koulujen erityispainotukset ovat asia erikseen, jos ne perustuvat lahjakkuuksien hiomiseen tai sellaiselle harrastuneisuudelle, josta ei saa etua jatko-opintoihin pyrkimisessä. Pakkoruotsin tulisi antaa tilaa muille kielille ja nykyistä laadukkaammalle kädentaitojen opetukselle. Paljon on ollut vääntöä myös Espoossa annettavasta kymmenien eri äidinkielten opetuksesta vieraskielisille. Ei ole tasa-arvoa, että vieraskieliset saavat ylimääräisiä opetustunteja oman äidinkielen opetuksena. Monikielisyydestä saa etua jatko-opintoihin pyrittäessä ja työelämässä. Tähän voidaan resurssoida vain siihen saakka, että vieraskieliset oppivat suomen kielen, koska oman äidinkielen opetus vaikuttaa tutkitusti myös suomen oppimiseen. Suurin epäkohta kuitenkin on, että vieraskieliset saavat korvata suomen kielen kokeen paljon helpommalla S2-kokeella ylioppilaskirjoituksissa, vaikka osaisivat suomea kantaväestön tasoisesti.

Luonnonsuojelu kuuluu itsestäänselvästi Suomen suojeluun. Olemme edelleen sidoksissa luonnon ekosysteemeihin ja luonto edistää tutkitusti myös mielenterveyttä. Etelä-Suomen metsistä vain noin 4% on suojeltuja, ja Espoossa lähes luonnontilaisia metsiä on poikkeuksellisen paljon. Nyt Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava ja kiivas rakentaminen uhkaavat eteläsuomalaista luontoa ja lajistoa. Olemme evoluutiossa kehittyneet ennen muuta luonnonympäristöön, joten luonto on sekä pidettävä lähellä asutusta lasten, vanhusten ja vammaisten helposti saavutettavana lähiluontona että suojeltava laajoja luontoalueita vaelteluun ja riittävän elintilan takaamiseksi metsäneläimille. Ilmastonmuutos on myös vakava ongelma, jonka torjumiseen Espoon on panostettava myönteisiä keinoja käyttäen sekä innovoiden.

Lopuksi vielä katuturvallisuudesta, jonka olen nostanut vaaliteemakseni myös muissa yhteyksissä. Tämä liittyy selkeästi maahanmuuttoon, joten on hyvä päättää kirjoitus alun teemaan, jolloin ”ympyrä sulkeutuu”. Viime aikoina on uutisoitu, kuinka monikulttuurisuus uhkaa kääntää myönteisen kehityksen katujen turvallisuudessa laskusuuntaan erityisesti nuorten kohdalla. Tulen kiinnittämään jatkossakin kehitykseen erityistä huomiota ja nostamaan asiaa valtuustossa voimakkaasti esille, jos kielteinen kehitys jatkuu. Jää nähtäväksi, toteutuuko tekemäni aloite Espoon katuturvallisuustilanteen raportoinnista valtuustolle neljännes- tai puolivuosittain. 19-vuotiaan, kaveriaan Kaivohuoneella puolustaneen, espoolaisen nuorukaisen raakaa, Lähi-idän maahantunkeutujien toimesta tekemää tappoa ei ole muuten vieläkään selvitetty. Tätä emme unohda.


… Tästä voit halutessasi jatkaa edellisiin eduskuntavaaleihin liittyvien tavoitteideni lukemista. Eduskuntavaaleissa sain 2 290 ääntä. Kiitos, jos osallistuit Suomen ja suomalaisuuden puolustamiseen jo tuolloin äänestämällä perussuomalaisia!

Minulle on tärkeää myös kansan mielipiteiden luotaaminen ja haluaisin suoria kansanäänestyksiä tärkeissä arvokysymyksissä. Kansanedustajan tulee olla ihmisten palvelija ja aina valmis putoamaan luottamustehtävästään. Itselleni suuri palkka ja julkisuus ovat enemmän rasitteita kuin tavoiteltavia asioita. Asioiden eteenpäin vieminen ja rohkeuden säilyttäminen ovat minulle tärkeintä, jos minut halutaan Arkadianmäelle. Olen käytettävissänne, mutta en tavoittele tässä uraa itselleni.

Olen kirjoitellut paljon lähinnä maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä blogikirjoituksia ja kutakuinkin samat kirjoitukset ovat luettavissa monissa eri medioissa. Voit tutustua niihin alla näkyvistä linkeistä. Ylläpidän myös korostetun asiallista Maahanmuuttokriittiset-ryhmää Facebookissa. Tervetuloa mukaan!

Blogikirjoituksiani  Uudessa Suomessa         Oikea Mediassa         Kansalaisessa

Olen aktiivinen myös Facebookissa (nyt käytössä oleva varatili). Tämä on kuitenkin päätilini. Poliitikkosivuani voi käydä tykkäämässä tästä.

Tekijä: Tavoitetila